• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

2017 Yılı Yatırım Harcamalarına Özel Vergi Teşvikleri

Numarası : 2018 / 1

Tarihi : 1.8.2018

2017 yılında yatırımların kesintisiz devam etmesi için alınan tedbirlerden biri de vergi kanunlarında yapılmıştır. Yatırım teşvik belgelerinde yatırımlara verilen destek oranını gösteren “yatırım katkı oranı” Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmektedir. İlgili kanunun 32 nci maddesine göre uygulanacak “yatırım katkı oranı” ile vergi indirim oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Geçici madde ile getirilen düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu’nun bu yetkisi 2017 yılı için genişletilmiştir. Dolayısıyla bu konuda çıkarılacak muhtemel bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 2017 yılında yapılan harcamalar için yatırım katkı oranının tavanı % 55’ten % 70’e çıkarılmıştır. Vergi indirimi yoluyla yatırımlara katkı sağlanırken benzer şekilde uygulanan vergi indiriminin tavan oranı da % 90’dan % 100’e çıkarılmıştır. Kısaca 2017 yatırımları için uygulanacak yatırıma verilen destek oranı ile vergi indirim oranı teşviklerinin hukuki zemini hazırlanmıştır.
 
2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarına verilecek kurumlar vergisi teşvikinin yanı sıra KDV açısından da önemli bir teşvik getirilmiştir. Yatırımcı açısından konuyu ele alacak olduğumuzda yatırımın yapıldığı ilk yıllarda kurumlar vergisi çıkma ihtimali daha düşük olduğu için bu konuda verilen KDV teşviki elbette ki daha anlamlı olmaktadır. Bilindiği üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan sadece makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna idi. Yeni düzenleme ile belge kapsamındaki yazılım ve gayimaddi hak satış ve kiralamaları da istisna kapsamına alınmıştır. Kanun lafzına bakıldığında “kiralama” ifadesinin sadece yazılım ve gayrimaddi haklar için geçerli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla belge kapsamındaki makine ve teçhizat kiralamalarının KDV’den istisna olduğu söylenemez.
 
6770 sayılı Kanunla KDV de getirilen en önemli geçici düzenleme, 2017 yılında yapılan imalat sanayiine yönelik inşaat işlerinde KDV yükünün kaldırılmasıdır. Söz konusu inşaat işleri sebebiyle yüklenilen KDV yılsonuna kadar hesaplanan KDV yoluyla indirilemediği takdirde talebe bağlı olarak mükellefe iade edilmektedir. 50 milyon TL sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2017 sonunu beklemeksizin 6 aylık dönem sonunda iade talep edilebilir. Bu geçici uygulamayla Maliye Bakanlığı yatırımcıya adeta şunu demektedir: “Sen yatırımını yap, ödeyip de indiremediğin KDV tutarını ben sana ödeyeceğim, senin üzerinde KDV yükü bırakmayacağım.” Söz konusu uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapması bekleniyor.
 
Ölçek ekonomilerinden yararlanmak ve işletmelerin büyümelerini kurumsallaşmalarını teşvik ederek rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli olarak uygulanmasına imkan verilmektedir.
 
Saygılarımızla.