• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

7162 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler

Numarası : 2019 / 2

Tarihi : 1.2.2019

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında gelir vergisi kanunu ve katma değer vergisi kanunu dahil bir dizi düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: muafiyet, istisna, esnaf muaflığı, tazminat, tecil, terkin, e-ticaret, ikale sözleşmesi, KDV iadesi,

İnternet üzerinden Satışlara İlişkin Muafiyet

Yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muafiyeti kapsamına alınmıştır.

İşsizlik Tazminatına İlişkin İstisna

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Ölüm, engellilik, hastalıkve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

İşverenler tarafından işten çıkarılan hizmet erbabına, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında yapılan ödemelerden hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Buna göre;

Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna devam etmekte,

İşten çıkarılan hizmet erbabına ödenen "işsizlik" tazminatlarından sadece 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen "işsizlik ödeneği" ve ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen "işe başlatmama tazminatı"na istisna uygulanacaktır.

Tecil Edilen Vergileri Süresinde Ödeyemeyenlere İmkân Sağlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere yönelik vergi indirimi düzenlemesinde değişiklik yapılarak “… 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemelerin ihlal sayılmayacağı”na ilişkin hükümdeki 10 TL’lik sınır 250 TL lirasına çıkarılmıştır.

Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi halinde Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’nci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmemiş sayılacaktır.

İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Vergi Kesintilerin İadesi

7162 Sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle, 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesi sağlanmıştır. Bunun için hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Bu düzenlemenin hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.

Ayrıca hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu değişiklik hükmü uygulanmayacaktır.

 

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İçin Getirilen Muafiyet ve İstisnalar

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsayacaktır.

Ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecektir.İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilecektir.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.