• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlanmıştır.

Numarası : 2018 / 33

Tarihi : 28.12.2018

1 Ocak 2019 tarihinde yürülüğe girecek olan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”  ile elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik ile tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar, e-tebliğata başvuru, e-tebliğat adresin oluşturulması ve teslimi, e-tebliğat adresinin kullanıma kapatılması ve PTT’nin yükümlülükleri gibi hususlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: e-tebligat, gerçek kişi, tüzel kişi

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" ile tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Yönetmelik ile kamu idarelerine ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, mahallî idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, tüm özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, baro levhasına yazılı avukatlara, sicile kayıtlı arabuluculara ve bilirkişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere ise talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilecek ve bu kişilere e-tebligat yapılacaktır.

 

Söz konusu Yönetmelik için tıklayınız.

Saygılarımızla.