• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Numarası : 2018 / 11

Tarihi : 4.9.2018

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenlemeyle ihracat bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçmeyecektir. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ihracat, prefinansman, faktoring, mücbir sebep, akreditif, terkin

4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir.

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecektir.

İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunlu hale getirilmiştir.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller; akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili akreditifli, kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekilleriyle yurda getirilebilecektir.

Peşin döviz karşılığında yapılan ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tebliğ’de “Özelliği olan ihracat” başlığı altında değerlendirilen ihracat işlemlerinde bedellerin farklı sürelerde yurda getirilerek bankaya satılması zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre;

Müteahhit firmalarca yurt dışına yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün,

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta, bedellerin kesin satışı müteakip 180 gün,

Uluslararası fuar ve sergilere bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin, gönderildikleri fuar veya serginin bitimini müteakip 180 gün,

Yurt dışına geçici ihracı yapılan malların süresinde yurda getirilmemesi veya bu süre içerisinde satılması halinde, satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün,

Kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin sözleşmede belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün,

içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmiştir.

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu olacaktır.

İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlü olacaktır.

Mücbir sebep kabul edilebilecek hallerin bulunması durumunda yetkili mercilerden alınacak belgelerle tevsiki şartına bağlanmıştır.

Mücbir sebeplerin varlığına bakılmaksızın 100 bin ABD dolarını aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar eksiği olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise 200 bin doları aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde %10’una kadar eksiği olan ihracat hesapları ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Tebliğ, yayımı tarihinde (4 Eylül 2018) yürürlüğe girmiştir ve yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)

Saygılarımızla

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.