• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

KDV Artırımında Bulunan Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Durumu

Numarası : 2018 / 14

Tarihi : 6.9.2018

Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin özel esaslara tabi tutulan mükelleflerden; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren "özel esaslar" kapsamından çıkarılacaktır. Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, defter ve belge ibrazı, özel esaslar

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri Numaralı Tebliğ" ile 7143 Sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumuna açıklık getirilmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile aşağıdaki hususlara açıklık getirilmiştir:

Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında "sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme" olumsuz tespitleri nedeniyle özel esaslara tabi mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren "özel esaslar" kapsamından çıkarılacaktır.

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekmektedir.

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

Teminat gösteren mükelleflerin Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için tekrar özel esaslara alınmayacaktır.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaktır. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Tebliğde belirtilen sebepler dışında haklarında "özel esaslar" uygulananların, KDV artırımında bulunmaları durumunda bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde Tebliğde belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları, bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip KDV artırımında bulunmaları halinde Tebliğ hükümlerinden yararlanacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

Saygılarımızla.