• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

KDV'de Diplomatik İstisna Uygulaması

Numarası : 2018 / 5

Tarihi : 27.8.2018

Diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifası KDV’den istisna edilmiştir. Ancak istisna uygulaması diplomatik temsilciliklere ayrı, mensuplarına ayrı düzenlemeler getirmiştir. Örneğin diplomatik temsilciliklere yapılan teslimlerde düzenlenecek faturada KDV hesaplanmazken, temsilcilik mensupları KDV’ye tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın almak zorundadır.

Bu sirkülerimizde diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifasının KDV istisnasından faydalanabilmesi için hangi hususların dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: diplomatik istisna, fatura, istisna belgesi

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 15’inci maddesiyle diplomatik istisna düzenlemesi yapılmış, KDV Genel Tebliği ile de istisna kapsamında bazı hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre; yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler karşılıklı olmak kaydıyla vergiden istisna edilmiştir.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personele yapılan teslim ve hizmetler karşılıklı olmak kaydıyla vergiden istisna edilmiştir.

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir. Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri Bakanlığınca belirlenir ve bu miktar istisna belgesinde belirtilir.

Bu belge diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi alımları için geçerlidir. Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

Diplomatik temsilcilik veya konsolosluk adına düzenlenecek faturada, temsilcilik adı ve adresi ile istisna belgesinin tarih ve numarasına ve ayrıca temsilcilik adına alım yapanın bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir.

Söz konusu belgede temsilcilik adına alım yapmaya yetkili olduğu belirtilenler dışındakilere istisna kapsamında satış yapılmaz.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

•     Standart iade talep dilekçesi

•     İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

•     İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

•     İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

•     Satış faturaları listesi

•     Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği

•    Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

Türkiye’deki diplomatik misyonlar ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip mensupları, KDV’ye tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın alır.

Fatura düzenleme sınırının altında kalsa bile bu kapsamdaki satışlar için fatura düzenlenmesi zorunludur.

Diplomatik misyonlar ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri faturalarda yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını yazmalıdır. Bu bilgilerin yer almadığı faturalara dayanılarak iade talebinde bulunulamaz.

Diplomatik misyonlar ve konsolosluk mensuplarının KDV iadesi talebinde bulunabilmesi için, içinde bulundukları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla gerçekleşen harcamalarına ait fatura, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgeleri mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe vermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.