• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Hakkında Karar Yayımlandı

Numarası : 2019 / 3

Tarihi : 13.2.2019

7104 Sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş ve hasılat esaslı vergilendirme sistemine; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenlerin geçebileceğine, Cumhurbaşkanının Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olduğuna, ayrıca sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalmasının zorunlu olduğuna hükmedilmiştir.

KDV kanununun 38 inci maddesindeki yetki kapsamında, 718 Sayılı Karar ile hasılat esaslı vergilendirme yöntemini seçebilecek mükellefler ve uygulayacakları vergi oranı belirlenmiştir.

Buna göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde 1 Mart 2019 tarihinden itibaren hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir. Söz konusu mükelleflerin hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı ise %1,5 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla,