• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmeyen Veya Eksik Beyan Edilen KDV

Numarası : 2018 / 21

Tarihi : 10.10.2018

KDV tevkifatına tabi işlemlerde sorumlu (alıcı) tarafından beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilip Hazineye ödenmesi durumunda alıcı adına sorumlu sıfatıyla yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı düzenlemesi yapılmıştır. Satıcı tarafından  beyan edilen ancak tahakkuk eden KDV’nin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması sebebiyle verginin Hazine’ye intikal etmemesi durumunda, vergi aslı ile buna bağlı ceza, faiz ve zamların alıcıdan aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: tevkifat, vergi sorumlusu, tarhiyat, gecikme faizi

10 Ekim 2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Tebliğ ile KDV tevkifatına tabi bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere açıklık getirilmiştir.

Bilindiği üzere; KDV tevkifatı yapmaya sorumlu olanlar tarafından beyan edilip ödenmesi gereken verginin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen vergi tutarı için ikmalen veya resen tarhiyat yapılıp vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir.

Düzenleme öncesi, sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmesi halinde sorumlu adına vergi aslı aranmamaktaydı.

Yapılan Tebliğ düzenlemesiyle; sorumlu sıfatıyla (alıcı tarafından) beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmesine “Hazineye ödenmiş olması” şartı da eklenmiştir. Buna göre sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Bununla birlikte sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen KDV’nin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacaktır.

Satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden KDV’nin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedeniyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır. 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.