• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Torba Kanun’la vergi teşviklerine ilişkin süreler uzatıldı, kur farkları KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklendi.

Numarası : 2019 / 1

Tarihi : 21.1.2019

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan7161 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemeler bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kur farkı, yatırım teşvik belgesi, imalat sanayii, inşaat harcamaları, ÖTV, KDV

Söz konusu Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, ÖTV Kanunu, BSMV Kanunu gibi vergi kanunları yanında pek çok kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir:

Kur farkları KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmiştir.

7161 sayılı Kanunun 18’inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. Kur farkları ile ilgili yapılan bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV'den istisna edilmiştir.

KDV  Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen "n" ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi, KDV'den istisna edilmiştir.

Trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerine ilişkin istisna uygulamasının süresi uzatılmıştır.

KDV Kanununun geçici 35’inci maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri KDV’den istisna edilmişti. 7161 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle söz konusu istisna süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresi uzatılmıştır.

7161 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayi yatırımları için de uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

İmalat sanayi yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresi uzatılmıştır.

KDV Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan düzenlemede; 7161 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişiklik yapılmış ve imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Şalgam suyu, bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

7161 sayılı Kanunun 37’nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yapılan değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ÖTV’den hariç tutulmuştur. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun düzenlemesi için tıklayınız

Saygılarımızla.