• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması

Numarası : 2018 / 27

Tarihi : 19.11.2018

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile bazı yurt dışı kazançlara geçici süreyle istisna getirilmiştir. Söz konusu Kanun ile tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, bu kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, bu kurumların tasfiyesinden doğan kazançları ile yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. 1 Ocak 2018 tarihinden önce elde edilen yurtdışı şube kazançları anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin 13/(a) fıkrası kapsamında değerlendirilebilecektir.

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”’un bazı yurt dışı kazançlara geçici süreyle istisna getiren düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  daimi temsilci, iştirak kazacı, tasfiye,  transfer edilme

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10’uncu  maddesinin 13/(h) fıkrasında bazı yurt dışı kazançlara geçici süreyle istisna getiren düzenleme yer almaktadır.

Söz konusu fıkrada;

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlarının 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacağı ifade edilmiştir.

Ancak 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mezkur fıkrada belirtilen süreler bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Bu Karar ile yukarıda belirtilen;

-1 Ocak 2018 tarihinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilen kazançlara ilişkin süre 30 Nisan 2019 tarihine,

-31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilme süresi 30 Haziran 2019 tarihine

kadar uzatılmıştır. 

İstisna Kapsamına Giren Kazançlar ve İstisnadan Yararlanacak Olanlar

7143 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 13/(h) bendi ile yurt dışından elde edilen bazı kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. İstisna kapsamına 30 Nisan 2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere;

-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançlar,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,

- Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar

girmektedir.

İstisna uygulamasından, bu kazançlarını Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla, Türkiye'de tam mükellef olan gerçek kişiler ve kurumlar (serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil) yararlanabileceklerdir.

İstisna Uygulamasının Şartları

Yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; yurt dışı iştirak kazancı, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı ve yurt dışı şube kazancın 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekmektedir. Bu kazançların ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’ye getirildiği, mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir.

İstisna Uygulamasına Konu Yurt Dışı Kazançların Beyanı

2018 Yılına İlişkin Beyan

1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında elde edilen ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ile yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 2018 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir.

Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen şube kazançlarının,  1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında elde edilen kısmı tespit edilecek ve bu kazancın 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, 2018 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir. Bu kazançların 2018 yılı geçici vergi beyanlarına dahil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançlar geçici vergi dönemleri itibarıyla geçici vergi beyanına dahil edilmiş olsa bile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanına istisna kazanç olarak dahil edilmesi mümkündür.

Söz konusu kazançların transferine ilişkin nihai süre 30 Haziran 2019 olmakla beraber 2018 yılı kurumlar vergisi beyanname verme süresinin son günü olan 25 Nisan 2019 tarihinden önce transfer edilerek tevsik edici belgelerin beyannameye eklenmesi tavsiye edilir.

2019 Yılına İlişkin Beyan

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 30 Nisan 2019 tarihine kadar elde edilen ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen şube kazançları 2019 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir.

2018 Yılından Önce Elde Edilen Kazançların Durumu

1 Ocak 2018 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan iştirak kazançları, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yurt dışı şube kazançları ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu kazançları 7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesimin 13/(a) fıkrası kapsamında 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.