• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Yurtdışı İştirak Kazançlarının Türkiye'ye Transfer Edilmesi

Numarası : 2018 / 7

Tarihi : 31.8.2018

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlarını Türkiye'ye transfer etmeleri halinde söz konusu kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenlemede belirtilen transfer süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Anahtar kelimeler: yurtdışı şube kazancı istisnası, yurtdışı iştirak kazancı istisnası, yurtdışı iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurtdışı tasfiye kazancı istisnası

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (h) bendinde belirtilen süreler yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile 6’şar ay süre ile uzatılmıştır.

Söz konusu madde bendinde, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının (31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler dahil),

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançlarının (31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler dahil),

Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlarının (31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler dahil),

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlarının,

31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacağı belirtilmişti.

Yapılan değişiklikle söz konusu kazançların 30 Nisan 2019 (31 Ekim 2018’e kadardı.) tarihine kadar elde edilmiş olması ve 30 Haziran 2019 (31 Aralık 2018’e kadardı) tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Burada elde edilmiş olmasından maksat, ilgili iştirak kazancının, iştirak hissesi satış kazancının, yurtdışı işyeri ve daimi temsilciler vasıtasıyla elde edilen ticari kazancın ya da tasfiye kazancının, gelir hesaplarına intikal ettirilmesi diğer bir ifadeyle gelirin tahakkuk etmiş olmasıdır. Türkiye’ye getirilmiş olmasından maksat ise tahakkuk eden gelirin tahsilidir. Gelirin tahsil edildiğinin de banka dekontu gibi kanaat verici belgelerle ispatı gerekmektedir.

Yapılan süre uzatımı, bahsi geçen bentte yer alan süreleri kapsamakta olup, diğer bentlerde yer alan düzenlemeleri kapsamamaktadır. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara 30 Kasım 2018 tarihine kadar bildirilmesine ve bu değerler üzerinden hesaplanacak %2 oranında verginin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesine ilişkin sürelerde herhangi bir değişiklik olmadığı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

Saygılarımızla.